Niçin, «Tanrısal ve en üstün meslek?! »

Allah’tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar korkarKuran-ı Kerim;

Âlimin âbide üstünlüğü, benim sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidirHz.Muhammed (sav);

Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir.Allah’ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse;Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimseHz.Muhammed (sav);

Her Müslüman’ın yapmakla yükümlü bulunduğu dini görevlerini yerine getirmek, doğruyla yanlışı, helal ve haramı ayırt etmek için bilgi sahibi olması farzdır – Hz.Muhammed (sav);

Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne de dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştirHz.Muhammed (sav);

İlim öğrenmek kadın-erkek herkese farzdır. İlmin yarısı soru sormaktır. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. İnsanların en kötüleri, ilmini kötüye kullanan alimlerdir. Hikmet(ilim) Müslümanın kayıp malıdır. Nerede bulursa alsın. Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun. İlmi öğrenip de başkalarına dağıtıp nakil etmeyen insan, altınları gömüp onu sarf etmeyen, ondan yedirip içirmeyen kimseye benzerHz.Muhammed (sav);

***

©Erol Erdoğmuş.

ALINTI

“Dünya’nın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve en saygıdeğer uzuvlarıdır. MUSTAFA KEMAL, yıl 1923″

“Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin payidar neticeler vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir. MUSTAFA KEMAL, yıl 1923

“Öğretmenler, cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbileri, Yen’i nesli sizler yetiştireceksiniz.. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister”
MUSTAFA KEMAL , yıl 1924

“Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, mürebbiden mahrum bir millet, henüz bir millet namını almak istidadını kesbetmemiştir “ MUSTAFA KEMAL, yıl 1925

ATATÜRKDAŞ;

“Dünyada herşey için, maddiyat için, maneviyat için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir” MUSTAFA KEMAL

NOT: Yukarıdaki özdeyişi, ATATÜRKDAŞ kavramını tanımlamak için “duygusu, düşüncesi, davranışı içinde olan Özgür kişidir ilavesiyle, 28 Ocak 2011‘de ANITKABİR DEFTERİ ‘ne yazdım.

MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİYİZ
MUSTAFA KEMAL. ÖĞRETMENLERİYİZ

Mesleği üstün başarılı askerlik olan Mustafa Kemal, niçin öğretmenliği yeğliyor? Her mesleğin ustası, o mesleğin öğretmenidir. Bu nedenle öğretmenlik Tanrısal ve en üstün meslektir.

Mustafa Kemal, Türk ulusuna kazandırdığı askeri zaferlerin, çağdaşlık temelinde bilgi ve beceriyle donatılmış bir toplumda sürekli olacağını düşünerek ; Türkiye’yi devrimlerle çağdaşlığa yöneltti.

Mustafa Kemal’in askerleri, devrimlerin korunmasını üstlendi.

Bakım ve onarımdan yoksun yapılar, zamanla çökerler. Devrimlerin bakım ve onarımını öğretmenler –aydınlar– üstlenmelidirler ..

Devrimlerin bakım ve onarımı, sivil ve asker her aydının hakkı ve görevidir.

TurkLider_logo

Reklamlar